Matka Božia ťa počuje na tomto zázračnom mieste

Pri Avignone v južnom Francúzsku na moste rieky Auzon sa nachádza kaplnka Notre-Dame de Santé (Panny Márie zdravia). Bola slávnostne otvorená 16. januára 1630. Najskôr bolo postavené jednoduché oratórium pre strážcov mostov, neskôr transformované na kaplnku, ktorá bola pod osobitnou ochranou Panny Márie. V roku 1562 uprostred náboženskej vojny medzi Huguenotmi a katolíkmi, most odolal útokom vojsk baróna des Adrets, vodcu Huguenotov. Počas veľkého moru z roku 1628 Panna Mária opäť prejavila svoju ochranu. Obyvateľom bolo nariadené, aby neopúšťali mesto a vojaci mostu Auzon boli poverení dodržiavaním tohto poriadku. Dva…

Read More

Mária, Božie slovo a Chrám Trojice

Blahoslavená Panna, chrám Najsvätejšej Trojice, vyžaruje Božie svetlo. Dcéra Otca, zdroj života, Mária nie je bohyňou, ale stvorením, ktoré Boh miloval a vykúpil. Matka Slova stvorila telo, obraz Otca, Mária ukazuje svetu nekonečné bohatstvo Božieho poznania zjaveného Ježišom. Blahoslavená Panna bola tou prázdnou stránkou, na ktorej Boh napísal históriu spasenia. Biela strana evokuje Máriinu dostupnosť a jej neprítomnosť v hriechu. Skrze Máriu sa Boh zjavil našim očiam. Život Boží sa prejavil v Ježišovi. Kto vidí Ježiša, vidí Otca. Rovnako ako rozprávanie nás núti vidieť rozprávaný príbeh, akoby sa odohrával pred…

Read More

Jaskyňa mlieka – nádej pre neplodné páry

Útek  Svätej rodiny do Egypta bol vyvolaný tým, že anjel navštívil Jozefa vo sne a varoval ho, že kráľ Herodes sa bude snažiť ublížiť novonarodenému Ježiškovi, aby ochránil svoj trón. Rýchlo sa teda pozbierali a utekali do Egypta a čoskoro na svojich cestách našli útočisko počas masakry neviniatok pred Herodesovými vojakmi v zázračnej jaskyni, dnes známej ako Mliečna jaskyňa alebo Jaskyňa mlieka. „Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti…

Read More

Obnovená Cirkev zrodená z Nazareta

Nazaret má stále trvalé posolstvo pre Cirkev. Cirkev nemôže rásť a prosperovať, ak nevie, že jej skryté korene siahajú až do Nazaretského domu. Práca s Ježišom, robotníkom, ktorý sa ponoril do „Nazareta“, sa stáva východiskovým bodom pre nové poňatie chudobnej a pokornej cirkvi, rodinnej cirkvi, Nazaretskej cirkvi. Nazaret má trvalé posolstvo pre Cirkev. Nová zmluva nezačala v chráme ani na svätej hore; začalo to v malom obydlí Panny Márie, v dome robotníka a na jednom zo zabudnutých miest „pohanskej Galiley“, od ktorého sa nedalo očakávať žiadne dobro. Cirkev sa musí vždy…

Read More

Matka Božia a modlitba jednoduchej ženy

Bola kedysi mladá vidiecka manželka, ktorá praktizovala oddanosť Panne Márii, tak ako ju to jej matka učila robiť. Táto jednoduchá mladá dáma sa považovala za šťastnú, že sa vydala za pekného vojaka. Málo vedela, že jej manžel – vojak uzavrel dohodu s diablom, že predal svoju ženu za určitú sumu peňazí. Jedno svieže, jesenné ráno sa pár vybral na svoju obvyklú prechádzku. Je zvláštne, že tentoraz mladý muž trval na tom, aby smerovali k lesu. Bolo to ten les, kde mal v úmysle odovzdať svoju mladú nevestu diablovi. Na ceste…

Read More

Každý, kto zomrie v tomto odeve, bude zachránený

Fatimská vizionárka, sestra Lucia dôrazne pripomenula dôležitosť nosenia škapuliara v rozhovore s otcom Raffertym 15. októbra 1950. „V mnohých knihách o Fatime,“ poznamenal otec Rafferty, „autori nespomínajú škapuliar, keď predkladajú posolstvo o Fatime. „Ach, ako sa mýlia,“ zvolala vizionárka, sestra Lucia” škapuliar je znamením nášho zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!“ Keď sa otec Rafferty pýtal, či vedúci predstavitelia Modrej (Máriinej, *1) armády majú  pravdu, že trvajú na tom, aby bol nosený  škapuliar, sestra Lucia odpovedala: „Áno, táto prax je nevyhnutná na splnenie požiadaviek Panny Márie z Fatimy.” Povedali by…

Read More

Rada sv. Filipa Néri o modlitbe k Matke Božej, ktorá prekonáva pokušenia

„Otče, chcel by som zmeniť svoje spôsoby života, ale pokušenie je pre mňa príliš veľké na to, aby som sa s tým vyrovnal a zmenil sa.“ Svätý Filip Neri sa pozrel na tohto seriózneho mladého muža a jemne ho povzbudil: „Buď odvážny, dieťa moje. Odporúčam ti, aby si spravil len dve veci: Každý deň sa modli Salve Regina a medituj o smrti. Vo vízii som ťa videl v zemi mŕtvych – rozkladajúc sa – obe jamky tvojich očí boli plné červov. A teraz si povedz: “Ešte stále chcem žiť pre…

Read More

Svätý ruženec uzdravuje amerického kňaza hospitalizovaného s Covid-19

Americký kňaz, ktorý prežil päť dní na intenzívnej starostlivosti s COVID-19, hovorí, že bol počas celého času podporovaný a uzdravovaný modlitbou a najmä svätým ružencom. Otec Ryan Riley z diecézy Lansing v Michigane bol prijatý do nemocnice po tom, ako mu bola v piatok minulého týždňa diagnostikovaná hypoxia spojená s COVID-19 a ťažká dehydratácia. Teraz, v izolácii a zotavovaní sa doma, mladý kňaz hovorí, že svätý ruženec mu nepretržite prinášal útechu a silu počas jeho času na JIS v nemocnici University of Michigan Hospital v Ann Arbor. Vyjadril veľkú vďaku…

Read More

Diabol sa bojí Božej matky

Diabol sa bojí Márie, Božej Matky. Hovorieval to známy rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo svojej skúsenosti. V knihe „Posledný exorcista“ sa uvádza dialóg, ktorý zosnulý kňaz v r. 2016 viedol s démonom o Božej Matke. Amorth sa v rámci exorcizmu pýtal diabla na vlastnosti Panny Márie, ktoré ho najviac rozzúria. Diabol uviedol štyri charakterové rysy: v prvom rade jej pokoru, jej čistotu a jej poslušnosť. V týchto vlastnostiach ju nijaké stvorenie neprekoná. Štvrtou vlastnosťou, ktorá diabla dokáže rozzúriť, je skutočnosť, že Márii po každý raz podľahne, pretože nebola nikdy poškvrnená hriechom. Diabol sa bojí mena Mária viac…

Read More

Svätá Rita a biele včely

Svätá Rita , ktorá poznala svoj podiel utrpenia z rúk svojho urážlivého manžela, a po strate jej synov sa modlila za ďalšie utrpenie – aby sa spojila s Kristom v jeho utrpení. Jedného dňa, ako nám hovoria svätí učenci, kľačala v modlitbe pred ukrižovaným Kristom. Prosila: „Ó, môj Ježišu, dovoľ mi, aby som mala podiel na tvojom utrpení aspoň jedným z tvojich tŕňov.“ V tom okamihu preletel vzduchom jediný tŕň z koruny obklopujúcej Ježišovu hlavu a vrazil priamo do čela sv. Rity. Táto rana krvácala až do konca jej života a spôsobovala jej…

Read More