Panna Mária z Trevignano Romano už v r. 2017: Silná zbraň ochrany pred chorobami, ktoré prídu: Zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému srdcu

V roku 2017 Panna Mária z Trevignano Romano navrhla silnú zbraň ochrany pred chorobami, ktoré prídu: Zasvätenie jej Nepoškvrnenému srdcu. Žijeme ohlásené časy a aj v posolstve zo soboty 21/08/21 nás Svätá Panna nabáda, aby sme sa každý deň zasvätili, aby sme boli prikrytí a chránení jej materinským plášťom. Počúvajme ju a riaďme sa jej radami, ktoré sa nám nehodným stále dostávajú.

Trevignano Romano 13. mája 2017

Drahé deti, ďakujem vám všetkým, ktorí ste v srdciach vypočuli moju výzvu k tomuto zvláštnemu zjaveniu. Dnes je to 100 rokov od mojich zjavení a posolstiev. Moje milované deti, zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu je ochrana proti chorobám ktoré prídu čoskoro a proti útokom démonov. Po toľkých zjaveniach mnohí stále neveria mojim posolstvám, ale toto sú časy, keď bude všetko viditeľné vašim očiam. Milujte a bráňte Najsvätejšiu Trojicu, hlásajte lásku vo svete a uvidíte, ako na vás zostúpia milosti a zázraky. Ďakujem moji milovaní, teraz vás žehnám v mene Otca Syna a Ducha Svätého. Amen

Krátka každodenná modlitba zasvätenia:

Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu a Teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja, toutu dôverou povzbudený, k Tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k Tebe prichádzam, k Tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie:

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka! Zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spánonosné zámery a na záchranu duší. Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi. Pod Tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe. Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vo viere vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

Zasväcujúca modlitba rodín

Ježiš, Mária, Jozef, vy ste tvorili na zemi pozemskú rodinu, plnú lásky samotného Boha a vo vzájomnej jednote ste zachovávali Jeho svätý zákon lásky. To je dôvod, prečo vám záleží na každom človeku, na každej ľudskej rodine. Matka Mária, Kráľovná rodiny, naše rodiny v zjednotení dnes prichádzajú k tvojím nohám a zasväcujú sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pod tvojou materinskou ochranou veď  mladých a naše rodiny k svojmu Božskému Synovi, Ježišovi Kristovi. Pane Ježišu, spojení v tvojom svätom mene, prosíme, posväcuj a zjednocuj vo svojom Božskom Srdci našich  mladých a naše rodiny, všetkých ktorí patria do farnosti /diecézy/……………….. a to na mocný príhovor Nepoškvrneného  Srdca tvojej Matky Panny Márie. Učiň svojou mocou , aby naše srdcia žili v Božej láske a jednote, ako vaše srdcia a aby nás nič nedokázalo odlúčiť. Božské Srdce nášho Pána Ježiša Krista a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré bijete v zjednotenej láske, osobitne vám zasväcujeme deti, mladých a rodiny. Veďte ich  výchovu v Duchu Svätom, v pokore, láske, viere a oddanosti Vám i svätej cirkvi. Ako domáca cirkev, nech sú naše rodiny spoločenstvom modlitby, lásky, obetavej služby a tiež spoločenstvom ľudských a kresťanských čností. Božské Srdce Ježišovo, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ochraňujte naše rodiny od útokov satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.  Amen.

Modlitba zasvätenia sa rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, Kráľovná neba a zeme, celá naša rodina sa zasväcuje tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Všetko, čo sme a čo milujeme a máme, vkladáme s plnou dôverou do tvojej mocnej ochrany a do tvojho materského požehnania. Mária, buď nám Matkou a nauč nás veriť, nauč nás dúfať, nauč nás milovať.  Vypros nám milosť, aby sme aj vo veľkých ťažkostiach ostali neochvejní vo viere. Pomáhaj nám, aby sme sa správne a múdro rozhodovali vo všetkých otázkach života. Nauč nás milovať a slúžiť vo všetkom. Ďakujeme ti, že nás svojou láskou spájaš a vedieš k svojmu Synovi. Ďakujeme, že si smieme navzájom slúžiť. Vypros nám milosť, aby sme sa ti stále viac podobali v láske k Bohu, v pokore, čistote a obetavosti. Daruj nám milosť čím viac vyžarovať lásku tvojho Syna do prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a sme. Vypros nám milosť, aby sa naša rodina stala ohniskom pravého pokoja a zmierenia. Svojim svedectvom života viery, nádeje a lásky nech sme oporou a svetlom pre tých, ktorí to potrebujú. Daj, nech si vzájomne ukazujeme cestu, ktorou je evanjelium tvojho Syna. Daj, nech sa vzájomne oslobodzujeme, daj, aby sme milovali nado všetko Boha a tak aby nám mohlo všetko slúžiť na dobré. Vovádzaj nás čoraz hlbšie do tajomstva tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je našou cestou, pravdou a životom.

Podobné články

Leave a Comment