5 Zdravas’ Mária sv. Mechtildy pred sv. Prijímaním

Zbožným zvykom sv. Mechtildy bolo pomodliť sa päť Zdravasov pred prijatím svätého prijímania a toto boli jej úmysly:

Pri prvom Zdravas Mária pripomenula Panne Márii slávnostnú hodinu, keď na slovo anjela vo svojom panenskom lone počala Syna a svojou hlbokou pokorou ho pritiahla k sebe z neba. Požiadala ju, aby pre ňu získala čisté svedomie a hlbokú pokoru.

Pri druhom Zdravas Mária jej pripomenula šťastnú chvíľu, keď vzala Ježiša po prvý raz do náručia a prvýkrát ho uvidela v Jeho posvätnom človečenstve. Prosila Máriu, aby pre ňu získala skutočné poznanie seba samej.

Pri treťom Zdravas Mária prosila Pannu Máriu, aby pamätala, že bola vždy pripravená prijať milosť a nikdy jej nekládla žiadnu prekážku. Prosila Máriu, aby pre ňu získala srdce vždy pripravené prijať božskú milosť.

Pri štvrtom Zdravas Mária pripomenula Panne Márii, s akou oddanosťou a vďakou prijala na zemi telo svojho milovaného Syna, pretože poznala lepšie ako ktokoľvek iný spásu, ktorú tam môže ľudstvo nájsť. Mechtilda ju prosila, aby jej srdce bolo naplnené prehojnými pocitmi vďačnosti. Keby ľudia poznali požehnania, ktoré pre nich plynú z tela Ježiša Krista, omdlievali by od radosti.

Pri piatom Zdravas Mária pripomenula Panne Márii prijatie, ktoré jej dal jej božský Syn, keď ju pozval, aby zaujala svoje miesto blízko Neho v nebi uprostred rajskej radosti.

Zdroj: Matkabozia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment