26 mien Panny Márie

Loretánske litánie sú mocnou modlitbou, ktorá bola napísaná v stredoveku. V Litániách voláme na Matku Božiu menami, z ktorých niektoré sú známe a iné menej známe, ale nie menej mocné. Mená, ktorými na Máriu voláme sú výrazom oddanosti našej svätej Matke. Prečítajte si nižšie niektoré z nich aj s vysvetlením ich významu.

1. Božia rodička

Geneticky Mária prispela polovicou Ježišovej účasti na Jeho ľudskom stvorení a nesení Jeho ľudského tela. Nie je božská, ale jej Syn je. Preto je Theotokosom, čo doslova znamená „nositeľ Boha“. Oslavujeme tento jej titul vo sviatok 1. januára.

2. Panna panien

Aby Mária mohla nosiť Božieho Syna, musela byť pannou z mnohých dôvodov, ktoré sú uvedené v Katechizme katolíckej cirkvi. 503 Máriino panenstvo ukazuje, že pri vtelení mal absolútnu iniciatívu Boh. 506 Mária je panna, pretože jej panenstvo je znakom jej viery, ktorá „nebola narušená nijakou pochybnosťou“, a jej výlučného odovzdania sa do Božej vôle. 507 Mária je zároveň pannou i matkou, lebo je obrazom a najdokonalejšou realizáciou Cirkvi: „Aj Cirkev… sa stáva matkou tým, že verne prijíma Božie slovo: ohlasovaním totiž a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a narodené z Boha. A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť sľúbenú svojmu Ženíchovi.“

3. Matka Kristova, Matka Cirkvi

Keď bola Mária povolaná počas zvestovania, dala súhlas na blížiace sa mesiášske kráľovstvo, ktoré v konečnom dôsledku predstavovalo vytvorenie Cirkvi. Bola prítomná aj s apoštolmi, ktorí sa modlili v hornej miestnosti, keď na nich zostúpil Duch Svätý a zrodila novú Cirkev tu na Zemi. Každý člen tela Kristovho je súčasťou jej Syna a ona nás obopína svojím plášťom a chráni nás pred zlom.

4. Matka Božej milosti

Mária dostala výrazné požehnania, aby mohla byť Kristovou matkou, tou, ktorá bola najviac vhodná pre Krista. Medzi tieto požehnania patrí jej Nepoškvrnené počatie, duchovné materstvo všetkých kresťanov a Nanebovzatie. Je plná milosti, pretože bola spasená pred narodením, zatiaľ čo my sme spasení potom, čo sme boli pokrstení Duchom Svätým.

5. Matka dobrej rady

Mária dostala toto meno po tom, čo bol tento obraz považovaný za zázračný. Podľa tradície náčelník mesta zrazu počul „nádhernú hudbu“ a záhadný oblak zostúpil a vyhladil nedokončenú stenu kostola. Oblak sa rozptýlil a odhalil krásnu fresku Panny Márie a Dieťaťa Ježiš.

6. Panna milosrdná

Mária je plná milosti, milosrdenstva a súcitu. Je nielen schopná, ale aj ochotná poskytnúť milosrdenstvo všetkým, ktorí sa odvolávajú na jej milé meno. Milosrdenstvo je „srdcom biednych“ a Mária má osobitné sympatie a súcit s tými, ktorí trpia za duše v očistci. Prednáša naše modlitby svojmu Synovi, aby boli prepustené duše z očistca.

7. Zrkadlo spravodlivosti

Rovnako ako zrkadlo odráža váš obraz, Mária je odrazom Ježiša, toho, ktorý nás všetkých ospravedlnil. Spravodlivosť je dokonalý stav duše, dokončenie všetkých cností. A rovnako ako čisté, bezchybné zrkadlo odráža dokonalý obraz, Ona dokonale odráža Ježišove cnosti.

8. Sídlo múdrosti

Mária je sídlom múdrosti, pretože múdrosť sa stala vtelenou v jej synovi Ježišovi, ktorého nosila. Tiež vlastnila a praktikovala pravú múdrosť, nie múdrosť tohto sveta.

9. Ruža tajomná

Mária nám ukázala, že ruža je jej obľúbená kvetina. Od tajomných ruží, ktoré nazbieral Juan Diego predtým, ako mu dala svoj obraz na jeho tilme, ku girlande ruží, ktoré nosila počas jej zjavení v La Sallette, ku krásnym ružiam, ktoré priniesla v Lurdách, Pontmain, Pellevoisin, Beauaing či Banneaux. Hovorí sa, že každé Zdravas´, ktoré hovoríme, znamená položiť ružu k jej nohám.

10. Veža Dávidova

Veža Dávida bola jednou z veľkých stavieb, silných a krásnych, a používala sa na obranu mesta Jeruzalem počas vlády kráľa Dávida. Mária je symbolom veže kvôli cnostiam, ktoré prezentovala v kráse a sile. Obhajovala a chránila aj svojho Syna a naďalej nás chráni. Chráni nás, svojich bratov a sestry.

11. Veža zo slonovej kosti

Slonovina je už dlho symbolom mieru, bohatstva a radostného hodovania. Vďaka Bohu, milosťami sme skrze Máriu spojení s Bohom.

12. Archa zmluvy

Bola to vzácna nádoba, ktorá priniesla zasľúbenie, zmluvu Božiu. Rovnako ako Boh prebýval vo vnútri archy zmluvy, ktorá bola nesená Levitmi, tak bol Ježiš nesený novou archou, lonom Márie.

13. Brána do neba

Ježiš nám povedal, že k Otcovi sa môžeme dostať iba prostredníctvom Syna, ale Ježiš sa k nám musel dostať skrze svoju Matku Máriu. Preto sa nazýva „Bránou do neba “, pretože nám dala Ježiša.

14. Hviezda ranná

Ako „ranná hviezda“ svieti jasne pred slnkom, pred jeho príchodom, predchádzala Mária ako Matka Ježiša, ktorý je Svetlom sveta, slnkom.

15. Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu

Mária sa označuje ako Nepoškvrnené počatie, pretože keď ju počali jej rodičia, dostala milosť spasenia Kristom skôr, ako sa narodila. Od svojho počatia bola po celý život vykúpená a zostala bez hriechu.

16. Útočisko hriešnikov

Počas nášho trápenia a bolesti potrebujeme prosiť Máriu, aby nás zabalila do plášťa, rovnako ako chránila Ježiša, keď utiekli s Jozefom do Egypta. Pri sledovaní svojho Syna obetovaného pred ňou na kríži vie, aký je pravý smútok, zlomené srdce a trápenie. Chápe našu bolesť a môže nás potešiť v našich smútkoch a životných trápeniach.

17. Kráľovná anjelov

Keď Matka Božia sedí na svojom tróne vedľa svojho Božieho Syna, sú to anjeli, o ktorých sa často predpokladá, že kladú korunu na jej hlavu. Meno je tiež zviazané s Nanebovzatím Panny Márie a v Zjavení je opísaná ako „žena oblečená slnkom, na hlave dvanásť hviezd.“ (Zj 1, 1)

18. Kráľovná všetkých svätých

Žiadny zo svätých sa nestal svätým bez oddanosti tej, skrze ktorú k nám prišiel Ježiš. Bola to ona, ktorá nosila a starala sa o nášho Pána po celý svoj život a bola dokonalým príkladom svätého života tu na zemi a v nebi.

19. Kráľovná nanebovzatá

Králi Júdovi mohli mať viac manželiek, ale mali iba jednu matku – kráľovnú matku. Bola to najdôležitejšia a najvplyvnejšia žena v kráľovskom dvore. Kráľ vždy počúval svoju matku! Ježišova nevesta je univerzálna cirkev. Je kráľom kráľov, vďaka ktorému sa Mária stala nebeskou kráľovnou.

20. Kráľovná posvätného ruženca

Používanie „modlitebných guľôčok“ a opakovaných modlitieb je od prvých dní Cirkvi dlhoročnou praxou. Ruženec, ako ho poznáme, sa pripisuje vízii sv. Dominika. V roku 1571 pápež Pius V. požiadal veriacich, aby sa modlili ruženec v rámci prípravy na bitku a prosili Pána o víťazstvo kresťanov proti moslimom. Prosby boli vyslyšané vďaka mocnému príhovoru našej blahoslavenej Matky.

21. Rozväzovačka uzlov

Eva svojou neposlušnosťou priviazala ľudskú rasu k hriechu, naopak, Mária svojou poslušnosťou podľa vôle Otca tieto uzly rozviazala.

22. Hviezda morská

Titul Márie ako hviezdy mora možno vysledovať až po Svätého Hieronyma, ktorý Máriu označoval ako Stella maris. Odkaz na Máriu ako na Hviezdu na mori ukazuje, ako je vedúcou hviezdou a majákom nádeje pre kresťanov. Panna Mária hviezda morská je patrónkou námorníkov.

23. Matka bolestná

Titul Matky najsmutnejších pochádza zo starodávnej oddanosti siedmim bolestiam Panny Márie. Sedembolestná Panna Mária sa tradične zobrazuje so siedmimi mečmi vo svojom srdci alebo obrazom piety.

24. Matka trikrát obdivuhodná

Možno najobľúbenejšou mariánskou oddanosťou v Nemecku je Mária ako matka trikrát obdivuhodná patrónka Schonstattovej komunity. Mária je trikrát obdivuhodná, pretože je Matkou Božou, Matkou Kristovou a Matkou všetkých ľudských bytostí.

25. Matka ustavičnej pomoci

Tento názov pre Máriu má svoj názov podľa ikony, údajne namaľovanej sv. Lukášom, zatiaľ čo Mária ešte žila na Zemi. Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí k najznámejším obrazom Panny Márie na svete. Je veľa posvätných obrazov Panny Márie, ale istotne nijaký z nich nie je vo svete taký známy a obľúbený ako ikona Matky ustavičnej pomoci. K nej sa obracajú oči mnohých ľudí a vďaka jej príhovoru zažívajú ustavičnú pomoc.

26. Útočisko hriešnikov

Rovnako ako Mária chránila dieťa Ježiš vo svojom lone, ponúka bezpečné útočisko pre všetkých hriešnikov, ktorí hľadajú Jeho príhovor. Hoci Ježiš Kristus zostáva naším jediným prostredníkom a obhajcom u Otca, Mária je prostredníkom medzi hriešnym svetom a jej najmilovanejším Synom.

Zdroj: epicpew.com, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment