Páter Pio o Božej matke a ruženci

Oddanosť Pátra Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš takúto oddanosť konkrétne chce. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem cez Máriu. Podobne sa Ježiš rozhodol, že k nemu prichádzame cez ňu; pretože jej duša zvelebuje Pána. Ako učí Písmo:„Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lukáš‬ ‭1, 46-49‬ ‭SSV‬‬
Písmo nám dáva jasné proroctvo o oddanosti, ktorú „všetky generácie“ kresťanov (katolíkov) dajú Matke Božej. Používa dokonca aj to slovo, ktoré sa používa v Pozdravení Márie, ktoré sa modlia katolíci: „Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Páter Pio tomu všetkému rozumel. Páter Pio mnohokrát povedal: „Prial by som si, aby som mal taký hlasný hlas, aby povedal všetkým hriešnikom sveta, aby milovali Máriu. Je oceánom, cez ktorý musí človek cestovať, aby sa dostal k Ježišovi.“ Nad dverami Pátra Pia boli slová. : “Mária je dôvod všetkej mojej nádeje.”
Páter Pio sa vyslovoval o ružencovi ako o „zbrani“ a dôrazne odporúčal: „Modlite sa ruženec a modlite sa ho vždy, kedy len môžete.“ Jedna osoba vydáva svedectvo: „Vždy sme ho videli so ružencom v ruke – v kláštore, na chodbách, na schodoch, v sakristii, v kostole, dokonca aj v krátkom intervale, keď išiel do a vychádzal zo spovednice.” Ďalšia osoba dodáva: „Keď na konci už s nami nevládal hovoriť, povedali sme mu naše prosby. Požiadali sme o pomoc. A urobil len to, že nám vždy ukázal ruženec.”

Keď už hovoríme o Panne Márii, Páter Pio povedal:„Každá milosť prechádza jej rukami.„

Páter Pio dal svojim duchovným deťom pokyn:„Po ukončení povinností voči štátu by ste mali mať voľný čas pokľaknúť a modliť sa ruženec. Modlite sa ruženec pred Najsvätejšou sviatosťou alebo pred krížom.”
Pokiaľ ide o ruženec, Panna Mária povedala Pátrovi:„S touto zbraňou vyhráš.”

Páter  Pio bol jednoznačne presvedčený o moci ruženca, vždy držal ruženec vo svojich rukách. Keď sa blížila jeho smrť, odporučil ruženec svojim duchovným deťom a povedal: „Milujte Pannu Máriu a urobte ju milovanou. Vždy sa modlite ruženec.” Keď Páter Pio líhal do postele (pár dní predtým, ako zomrel), povedal bratom, ktorí boli v jeho izbe “Dajte mi moju zbraň!“ a bratia, prekvapení a zvedaví, sa ho opýtali. : “Kde je zbraň?” Nevidíme nič! “Páter Pio odpovedal:„Ale áno, je v mojom hábite, ktorý si práve zavesil!”
Po tom, čo prešli vrecká jeho hábitu, mu bratia povedali:„ Páter, v ňom nie je žiadna zbraň. Váš hábit! … tam nájdeme iba vaše ružence!” Páter Pio okamžite odpovedal:„A nie je to vari zbraň? … pravá zbraň?!”

Páter Pio v noci nosil ruženec okolo svojej ruky.

Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: angelusnews

Podobné články

Leave a Comment