Panna Mária Dobrého diela predpovedala úpadok našej modernej doby

Panna Mária dobrého diela prorokovala, že oddanosť jej pod týmto titulom, tak populárnym v 16. storočí, upadne, ale v 20. storočí, v ére, v ktorej by sme si veľmi potrebovali „prepásať bedrá“, bude znovu bojovať, znovu sa obnoví.

V roku 1577 absolvovala malá skupina rehoľných sestier náročnú cestu loďou zo Španielska do Ekvádoru, kde založila prvý kláštor v ekvádorskom Quite. S piatimi zakladajúcimi sestrami, ktoré odcestovali do Quita, bolo 13-ročné dievča menom Mariana de Jesus Torres. Neskôr mala Mariana zložiť sľub a nakoniec sa sama stať Matkou predstavenou.

V roku 1582, keď mala 18 rokov, sa Mariane zjavila Najsvätejšia Matka a požiadala ju, či by bola ochotná ponúknuť svoj život za hriechy 20. storočia, najmä za hriechy rúhania, kacírstva a nečistoty. V tomto zjavení bola Mariana oboznámená so všetkým, čo sa malo počas tejto doby stať, a zdalo sa, že umiera na základe vedomia týchto skutočností.

Panne Márii dobrého diela bolo celkom zrejmé, že za úpadok katolíckej cirkvi bude vychádzať z laxného a zvráteného duchovenstva. Niektorí členovia katolíckeho kléru sa stanú zlodejmi, ktorí kradnú svetlo svätostánku a kradnú to, čo nám právom patrí na základe nášho krstu v katolíckej cirkvi – našej viery. Oberú nás o náuku, dogmy a tradície, vyplienia Cirkev a nechajú ju v úplnej tme bez toho, aby čo i len naznačovali prítomnosť svätej eucharistie, samotného Ježiša Krista. Panna Mária vysvetlila dôvody hasenia svetla.

Zhasnutie večného svetla, ktoré si videla, má viac významov

Prvý z nich je, že na konci devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia v krajinách, ktoré budú toho času už samostatnými štátmi, budú mať prevahu rôzne herézy. Vtedy pod ich vládou zhasne v dušiach cenné svetlo viery z dôvodu úplného zatmenia mravov. Nastanú veľké morálne i materiálne pohromy. Malá skupina ľudí, ktorá zachová poklad viery i cnosti, bude prežívať nevýslovné utrpenie a dlhé mučeníctvo. Aby vyslobodili ľud zo zajatia týchto heréz, tí, ktorých môj Najsvätejšej Syn povolal na vykonanie obnovy, potrebujú pevnú vôľu, vytrvalosť, odvahu a dôveru v Boha. Nadíde okamih, kedy sa všetko bude javiť ako stratené a prosby verných nevypočuté. Stane sa tak preto, aby bola preverená viera a dôvera spravodlivých. Potom nastane šťastný počiatok celkovej obrody.

Druhý význam zhasnutia svetla symbolizuje spoločenstvá, ktoré spustnú stratené v bezodnom oceáne horkosti a zmätkov, topiace sa v oných temných vodách nešťastia. Koľko naozajstných povolaní zostane zmarených zlou formáciou aj neschopnosťou duchovného vedenia!

Tretím dôvodom, prečo zhaslo večné svetlo, je atmosféra týchto časov presýtená duchom nečistoty, ktorá ako ohavná povodeň zaplaví všetky verejné miesta do tej miery, že ťažko bude ešte nájsť panenskú dušu.

Štvrtou príčinou sú slobodomurárske sekty, ktoré sa infiltrujú do všetkých spoločenských vrstiev a s diabolskou prefíkanosťou rozšíria svoje bludy v rodinách, aby zničili predovšetkým morálku. V týchto nešťastných časoch zlo udrie nebývalou silou na detskú nevinnosť. Následkom toho budú nové kňazské povolania stratené. Avšak aj vtedy sa nájdu rehoľné spoločnosti, ktoré podoprú Cirkev spolu so svätými kňazmi a všetkými krásnymi dušami, ktoré budú horlivo pracovať s nezištným zápalom na spáse duší. Bezbožní povedú proti nim urputný boj, zasypávajúc ich ohováraním, urážkami a sužovaním, so zámerom znechutiť ich a odvrátiť od plnenia ich predsavzatí. Oni ale ako pevné stĺpy, ktoré sa nepoddávajú, postavia sa tomu všetkému čelom v duchu pokory a obety, vyzbrojení mocou nekonečných zásluh môjho božského Syna, milujúceho ich nesmiernou láskou z hĺbky svojho Najsvätejšieho Srdca. Tak prenáramne bude Cirkev trpieť v tejto temnej noci, kedy bude chýbať prelát a otec bdejúci s láskou, miernosťou, silou i obozretnosťou a kedy mnohí urážajúc Ducha Svätého vystavia svoje duše veľkému nebezpečenstvu. Usilovne sa modli, volaj neúnavne a prelievaj neustále horké slzy v kútiku srdca a úpenlivo pros nášho nebeského Otca, aby z lásky k eucharistickému Srdcu môjho Najsvätejšieho Syna, pre Jeho najdrahšiu krv v hojnosti preliatu, ako aj hlbokú horkosť a bôľ jeho múk a smrti sa zľutoval nad svojimi služobníkmi, aby urobil koniec týmto strašným dňom a tiež aby zoslal Cirkvi preláta, ktorý obnoví kňazského ducha. Tohto milovaného syna môj Božský Syn aj ja vyzbrojíme osobitnou láskou a naplníme mimoriadnymi schopnosti: pokorou srdca, vnímavosťou pre Božie pokyny, silou k obrane práv Cirkvi, miernym a súcitným srdcom, aby sa ujal ako druhý Kristus veľkých i malých,  nebude podceňovať ani tých najúbohejších, ktorí ho budú prosiť o svetlo aj radu v ich pochybách a ťažkostiach. Do jeho rúk bude vložená váha svätyne, aby všetko bolo urobené s tou poctou a mierou, aká len ku cti a chvále Bohu náleží. Pred príchodom tohto preláta stanú sa srdcia mnohých Bohu zasvätených osôb chladnými. Budú páchajú všemožné zločiny, prinášajúc so sebou všetky druhy trestov: kriminalitu, konflikty, apostázie, hlad i epidémie. To všetko sa pričiní o stratu nebývalého počtu duší. Skôr než sa rozoženú mračná, ktoré bránia Cirkvi tešiť sa z jasného dňa jej slobody, vypukne strašná vojna, v ktorej potečie krv verných i vlažných kňazov a rehoľníkov. Hrôza tejto noci vystúpi do tej miery, že ľudia budú v presvedčení, že moc zla dosiahla svoj triumf. Vtedy udrie moja hodina. Zvrhnem pyšného, ​​prekliateho satana, rozdrvím ho svojimi nohami a vhodím do pekelnej priepasti. Následkom toho bude svätá Cirkev i zem zbavená jeho ukrutnej tyranie.

Piatym dôvodom, prečo zhasla lampa v kláštore, je to, že osoby majúce v Cirkvi vplyv sa budú s ľahostajnosťou pozerať na jej rozklad, prenasledovanie verných služobníkov a úspechy diabla. Nepoužijú v zhode s Božou vôľu svoju moc k vojne so zlom či obnove viery. A tak ľudia postupne zľahostajnejú v prosbách Boha, prijmú ducha zla a poddajú sa dychtivo všetkým spôsobom hriechu. Moja drahá dcéra, keby si musela žiť v tejto strašnej dobe, zomrela by si bolesťou, keď by si videla, ako sa napĺňa to, čo som ti zjavila. Avšak láska môjho Najsvätejšieho Syna k zemi je tak veľká, že chceme, aby tvoje obete a dobré skutky sa od tejto chvíle zaslúžili o skrátenie dĺžky tejto najtemnejšej katastrofy.

Viac o proroctvach Panny Marie dobrého diela TU.

Podobné články

Leave a Comment