Je hriechom predpovedanie budúcnosti?

Prax veštenia je založená na viere, že:

  • ľudská budúcnosť je už vopred presne definovaná a naplánovaná,
  • existujú techniky tajných poznatkov (okultné techniky), pomocou ktorých možno poznať a ovládať budúcnosť.

Príklady najrozšírenejších techník veštenia sú:

  • kartárstvo alebo čítanie kariet do budúcnosti,
  • astrológia, teda predpovedanie budúcich udalostí na základe usporiadania hviezd,
  • palmistry – chiromantia, teda čítanie z čiary na ruke,
  • špiritizmus, teda vyvolávanie duchov mŕtvych na získanie informácií.

Je zjavným porušením prvého prikázania uchýliť sa ku ktorejkoľvek z praktík veštenia.

Prečo?

Prax veštenia predpokladá, že ľudský život nepodlieha Božej prozreteľnosti, ale pôsobeniu neosobných a tajomných síl (všeobecne nepriateľských alebo prinajmenšom nepriaznivých pre človeka). Používanie veštenia vedie k oslabeniu a konečnému prelomeniu osobného vzťahu s Bohom založeného na poslušnosti a dôvere. Človek, ktorý je zotročený túžbou poznať budúcnosť a venuje sa vešteckým praktikám, sa stáva neschopným modlitby a sviatostného života, a tak postupne podľahne vplyvu síl démonického pôvodu.

Veštenie je odmietnutím pravého a jediného Boha, to znamená porušením prvého prikázania Desatora. Sväté písmo striktne varuje pred týmto hriechom:

„Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“
‭‭Levitikus‬ ‭19,31‬ ‭

A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu. Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som Pán, váš Boh!“ ‭‭Levitikus‬ ‭20, 6-7‬ ‬‬

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“
‭‭Galaťanom‬ ‭5,19-21‬

Veštenie je radikálny podvod, ktorý poráža základnú teologickú pravdu, že budúcnosť pozná iba Boh. Údajné ukradnutie tohto tajomstva Bohu je úplnou ilúziou.

Ani Satan (za predpokladu, že pracuje so svojím nástrojom, ktorým môže byť veštec – médium) nepozná budúcnosť, pretože je tvorená iba dobrovoľnou spoluprácou človeka s Bohom. Satan, ktorý perfektne odčítava na základe mechanizmov skrytých pre ľudí, môže iba formulovať možný scenár udalostí z budúcnosti, ktorý sa však nemusí splniť.

Skutočnosť, že iba Boh pozná budúcnosť, nijako neobmedzuje ľudské schopnosti formovať si vlastný život (predovšetkým v tom najdôležitejšom, konkrétne v otázke jeho vlastnej spásy). Proroctvá pochádzajúce od Boha (t. J. Poznanie budúcnosti oznámené Bohom človeku) sa líšia od veštenia v tom, že nikdy nepredurčujú budúcnosť, ale varujú pred tragickými následkami hriechov a odmietnutím obrátenia. Proroctvo je preto podmienené (jeho naplnenie závisí od postoja samotného človeka), zatiaľ čo proroctvá veštcov odkazujú na udalosti, ktoré sú údajne neodvolateľné a nezávislé od slobodného konania človeka.

Veštenie radikálne prekračuje cestu kresťanského rastu a svätosti. Podporou determinizmu (budúcnosť bola vopred naplánovaná) a fatalizmu (neexistuje spôsob, ako sa vymaniť z nastaveného vývoja udalostí), znehodnocuje následky voľby dobra alebo zla. Zjavená pravda o posledných veciach (nebo, peklo, očistec) je tu úplne odmietnutá.

Okrem duchovných porúch vedie poddanie sa predpovediam veštcov k strachu, pocitom bezmocnosti, očarovaniu a zúfalstvu a potom k ťažkým duševným chorobám.

Božie zjavenie, vyjadrené v Biblii a v Učiteľskom úrade Cirkvi, kvôli samotnému človeku prísne zakazuje použitie akejkoľvek formy veštenia. Keď kresťan použije horoskopy alebo služby veštcov, mágov, kúzelníkov atď. – dostane sa do konfliktu s prvým a najdôležitejším prikázaním desatora. Vystavuje sa teda pôsobeniu viac či menej skrytých síl zlého ducha, ktorých účelom je narušiť vzťah človeka s Bohom a viesť k duchovnej smrti.

Denným liekom na pokušenie poznávať budúcnosť je modlitba a sviatostný život, ktoré vedú k čoraz hlbšiemu zvereniu sa Božej prozreteľnosti.

Zdroj: milujciese, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment